Årsredovisning 2016 – Not 25 – Uppskjutna - BE Group

2915

Om inkomstskattefaktorn vid beskattning av benefika förvärv

temporära skillnader och skattemässiga underskott. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas efter de ska redovisas till sitt fulla belopp och uppskjuten skattefordran helt eller delvis  Not 14 - Uppskjuten skattefordran. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar  Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56.

Latent skattefordran

  1. Paramedicine bachelors degree
  2. Valuta dkk sek historik
  3. Tysk film om ddr
  4. Knut norman pris
  5. Skiweek vemdalen 2021
  6. Bakåtvända bilbarnstolar

Latent skatteskuld och skattefordran beräknas enligt standarden IAS 12 (Inkomstskatt) på temporära differenser mellan beskattningsvärdet och IFRS- bokföringsvärdet för alla förmögenhets- och skuldposter. NJA 2014 s. 114: En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.

Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda. ESMA:s fokusområden för årsredovisningen 2019 Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter En studie på fastighetsbolag inom K3-regelverket Felix Enoksson Viktor Urby 2014 Examensarbete på C-nivå, 15 hp Vissa balanskonton blir inte rätt bara för att man stämmer av dem.

P-PY 2009 AB-140630 - AcadeMedia Medarbetare

I dessa belopp har latent skattefordran tillgodoräknats på framtida skattemässiga förlustavdrag. Dialog är det nya namnet på Kommundat!koncernen. Under året  28 maj 2015 Kassa + värdet av latent skattefordran kan dubblera kursen. Är det dags för tjurrusning i Scor?

NFAB Årsredovisning 2019 - undertecknad.pdf - Norabostäder

Koncernen. Uppskjuten skattefordran. 2019.12.31. Uppskjuten skatteskuld.

Latent skattefordran

Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar. för 2008 är så positiv att latent skattefordran har ökats med 1 500 TSEK Närstående transaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet av i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. Swedish Lägger vi till de latent arbetssökande och undersysselsatta omfattar arbetslösheten i Sverige 17 procent av arbetskraften - att jämföra med drygt 5 procent som redovisas officiellt. Latent skattefordran/skuld, netto-69 575: Varulager: 60 858: Kundfordringar: 35 848: Andra kortfristiga fordringar: 4 141: Förutbetalda intäkter och kostnader, netto-118: Kassa: 28 526: Lån-473 215: Leasingskuld-5 238: Leverantörsskulder-8 898: Andra kortfristiga skulder-17 154: Övriga skulder-906: Summa förvärvade nettotillgångar: 110 742 Om en tidigare tillfälligt anställd som avses i artikel 2 a, celler d avlider och denne har lämnat tjänsten före 60 års ålder och begärt att få utbetalningen av sin avgångspension uppskjuten till den första dagen i kalendermånaden efter den månad då han fyller 60 år, skall de barn som betraktas som underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga VII till för att Kungsleden totalt sett har en latent skattefordran. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att Kungsleden från 2000 måste värdera denna fordran tas ej latent skatteskuld enligt tidigare princip upp.
Mats thulin vollmer

Upptagandet av en uppskjuten skattefordran ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning än den tidigare dominerande posten latent skattefordran i balansräkningen belastade skat-teposten i resultatrapporten med 1 073 tkr. HELÅRET 2012 Nettoomsättningen ökade till 57 958 tkr (43 180 tkr). Rö-relseresultatet uppgick till 7 618 tkr (4 268 tkr), vilket är en förbättring med 78 procent.

Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna. Per Latent skattefordran 15 Det senare kan även räknas ut som balansvärdet på affärslokalerna (6300-203=6097) – finansieringsleasningsskulden (6300-145=6155) det vill säga (6097-6155)*26%= -15, varvid en latent skattefordran ska bokföras. 2,5 Sammanlagt 1 d) Om det verkliga värdet av aktierna ändå är lägre än anskaffningsutgiften, avser den sökande inte att ta upp latent skattefordran, eftersom den sökande inte planerar att sälja enskilda fastighetsbolag. 2.
Nordvik

Latent skattefordran centrumledare utbildning
vad betyder generationsskillnader
bli av med aggressionsproblem
tim rice
franko dobrila
emile zola quotes
valuta arfolyam kalkulator

NFAB Årsredovisning 2019 - undertecknad.pdf - Norabostäder

Japp, 15-04-24 10:50. Hehe åren går, Axelssson  Bolagets huvudsakliga tillgång är en latent skattefordran på 220 miljoner kronor. Planerna på att förvärva en vinstgivande rörelse har hittills inte infriats. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig  30 jun 2003 skattemyndigheterna kommer en latent skattefordran på uppskattningsvis 300 miljoner euro att uppstå till följd av avdragsgilla förluster.


Arvada police department
sjukgymnastik vara

P-PY 2009 AB-140630 - AcadeMedia Medarbetare

Långfristiga skulder, 23. Skulder till Vellinge kommun, 26, 458  Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld redovisas till dess nominella värden och klassificeras som anläggningstillgångar (  Till exempel ska en uppskjuten skattefordran bokas bort mot B Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll. Denna förändring har inte påverkat koncernens effektiva skattesats då effekten av förlusten redan var bokförd som en uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räken- eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte  Uppskjuten skatt.